Jaktstämma 2017

Östra Falmarks Viltvårdsområde

Protokoll vid jaktstämma

Årsmötet hölls den 8 maj 2017 kl 19.00 i viltvårdsområdets jaktstuga.
(Stämman hålls alltid i jaktstugan andra måndagen i maj kl. 19:00)

Närvarande: 13 st. Åke Lundmark, Mattias Lundmark, Gösta Karlsson, David Lindgren, Fredrik Lundmark, Mikael Löfstedt, Johan Lindgren, Herbert Lindgren, Tomas Lundmark, Fredrik Hermansson, Dick Larsson, Roland Lindgren, Björn Lindberg.

§ 1
Till mötesordförande väljs Herbert Lindgren.

§ 2
Till mötessekreterare väljs Johan Lindgren.
Till justeringsmän väljs Mattias Lundmark och Tomas Lundmark.

§ 3
Utlysningen av jaktstämman godkänns.

§ 4
Dagordningen godkänns.

§ 5
Kassarapport för det gångna året redovisas.

§ 6
Revisionsberättelsen läses.

§ 7
Årsmötet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och kassör.

§ 8
Till viltvårdsområdets ordförande väljs Herbert Lindgren.

§ 9
Till styrelseledamot för två år väljs Fredrik Lundmark och Mikael Löfstedt.

Styrelsen ser ut som följer:
Herbert Lindgren, ordförande
Åke Lundmark, Tomas Lundmark, valda 2016
Fredrik Lundmark, Mikael Löfstedt, valda 2017

§ 10
Till kassör väljs Johan Lindgren.

§ 11
Till revisorer väljs Mattias Lundmark och Tomas Lundmark.

§ 12
Till ombud för Skellefteå jaktvårdskrets väljs Åke Lundmark och Fredrik Lundmark.

§ 13
Till valberedning väljs Gösta Karlsson (sammankallande) och Roland Lindgren.
(Valberedningen ska även tillfråga och föreslå jaktledare och ombud för Skeå jaktvårdskrets)

§ 14
Till att sälja jaktkort väljs Johan Lindgren. Årsmötet konstaterar att Tage Markström har sålt småviltkort sedan augusti 1987, alltså precis 30 jaktår och noterar därför ett stort tack för hans insats. TACK!

§ 15
Till jaktledare väljs Herbert Lindgren.
Till vice jaktledare väljs Åke Lundmark.

§ 16
Årsmötet beslutar att enligt styrelsens förslag låta fällavgifterna vara oförändrade.

Följande fällavgifter beslutas:
Vuxen älg, 1400 kr, oförändrat
Älgkalv, 700 kr, oförändrat
Råbock, 200 kr, oförändrat
Råget, 300 kr, oförändrat
Kid, 100 kr, oförändrat

§ 17
Styrelsen föreslår årsmötet oförändrade jaktkortspriser. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Följande jaktkortspriser beslutades:
Älgjakt, 1200 kr, oförändrat
Småvilt, 150 kr, oförändrat
Gästjaktkort (ett tillfälle), 100 kr, oförändrat
Gästjaktkort (gäller upp till 5 tillf. under året), 250 kr, oförändrat

§ 18
Styrelsen föreslår årsmötet följande förändring, bl.a. med motiveringen att kunna lägga mer pengar på viltvård som t ex rådjursutfodring. Ta bort skottpeng på räv, skabbräv, grävling och mård. I övrigt oförändrat. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

Skottpengar beslutades enligt nedan:
Mink 100 kr
Kråka, skata, kaja, 20 kr

§ 19
Inkomna Jaktarrenden behandlas
Inkomna jaktarrenden. Malin Lindmark arrenderar av Sonja i Forsen. Fredrik Hermansson som köpt hus av David Fhärm har egen mark. Båda hälsas välkomna att delta i småvilts- och/eller älgjakten.

§ 20
Avjagning av vilt

Styrelsen föreslår

att det inte ska finnas något undantag för de skjutkrav för älgjakt som VVO fastställer inom vårt område.

att den gemensamma övningsskjutningsdagen slopas och att varje jägare istället nyttjar de ordinarie öppettider som Bureå Skyttegille tillhandahåller. Styrelsen menar att ett sådant beslut främjar skyttet.

följande text gällande skjutkrav: För deltagande i älgjakt måste från innevarande år uppvisas två godkända skottserier under samma dag. En godkänd serie är två skott på stående och två skott på löpande älg, samtliga inom träffområdet. Det är tillåtet att vid behov använda skjutkäpp.”

att halvt jaktkort endast ska innebära köttdel av kalv: Vill jägare vara med i höstens jakt men i begränsad skala, kan denne köpa älgjaktkort till halva kostnaden. Då står du inte med på den löpande kalvlistan, ej heller vuxenfilélistan. Vid gemensam jakt är det tillåtet att fälla både vuxet djur och kalv enligt gällande direktiv men halvt kort ger aldrig del av kött från vuxet djur. Om jägare med halvt jaktkort själv fäller kalv får denne 1/4, resterande 3/4 delas då ut efter kalvlistan. Fäller samme person fler än en kalv, delas hela det djuret efter kalvlistan. Kalvfilédelning sker lika som vid fullt jaktkort.”

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag ovan.

Roland Lindgren poängterar att det under jakten inte bara handlar om att kunna skjuta bra på tavla, det gäller också att välja skottillfällen och att använda sunt förnuft i skogen. Han föreslår VVO att anordna teoretiska kurser gällande sådant. Årsmötet instämmer i vikten av sunt förnuft men tog inte upp frågan om att anordna någon kurs då det i dagsläget inte kan uppfattas någon allmän önskan kring detta.

§ 21
Arvodesnivån beslutas som följer:
Jaktledare, 500 kr, oförändrat
Kassör/jaktkort, älgjaktkort, oförändrat
Totalansvar vid styckning, älgjaktkort, oförändrat
Milersättning vid styckning och uppdrag är av styrelsen beslutat, 18,50:- (följer statens skattefria del)

§ 22
Älgjägarträff före jakt beslutas till onsdagen den 6/9 kl. 19:00 i slakteriet (flishuset).
Älgjaktsstarten beslutas till fredagen den 8 september.

§ 23
Framkörning av älg med traktor och fyrhjuling. Styrelsen föreslår oförändrat 150 kr/tillfälle.
Mattias Lundmark föreslår att arvodet tas bort.
Votering. 5 st för styrelsens förslag, 5 st för Mattias förslag.
Ordförande avgör frågan. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 24
Jaktstugan

 • Städning sker varje vår innan årsmötet. Turordningen följer älgjägarlistan nerifrån och upp med utfyllnad av småviltjägare. Inför 2018 års jaktstämma ansvarar Mikael Löfstedt och Fredrik Lundmark för att stugan städas.
 • Åke Lundmark utses ansvara för att ge Roger Lindgren 3 kg kött för jaktstugans tomthyra.

§ 25
Övriga frågor

 • Styrelsen föreslår att maxbeloppet för utbetalning av bidrag till rådjursutfodring är 4 000 kr/år.
  Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
 • Årsmötet utser Fredrik Lundmark till att vara den som samordnar rådjursfoderinköpen under året. Det avlastar kassören och kan också ge möjlighet till bättre inköpspriser.
 • Styrelsen informerar mötet att Åke Lundmark är utsedd till styckningsansvarig under höstens älgjakt.
  Bo Lindberg har både direkt och indirekt haft ansvar i styckningen de senaste 45 !! åren (sedan 1972).
 • Herbert Lindgren åtar sig att avtacka Bo Lindberg (styckning) och Tage Markström (jaktkort) för lång och trogen tjänst på respektive post.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Kaffe
Åke Lundmark hade ordnat med kvällens fika och dessutom briljerat med hemmagjord sockerkaka.
Årsmötet uttrycker – med sockerkakan ännu i munnen – ett konsonantfattigt men tydligt tack!


Informationsruta år 2017 om beslut som gäller tills vidare

Styrelsen

Styrelseledamöter bör inte sitta mer än två perioder (fyra år). Detta är en rekommendation och får inte uppfattas kravfyllt för framtida valberedningsarbete. Rekommendationen gäller inte ordförande och kassör.

Gästjakt

Ett gästjaktkort kostar 100 kr för ett tillfälle. Möjlighet finns att köpa ett fem-kort, vilket kostar 250 kr. Det gäller upp till fem tillfällen under jaktåret och är inte personbundet. En småviltjägare kan alltså köpa ett fem-kort och ta med sig olika kompisar vid olika tillfällen. Den som tar med sig gästen ansvarar för att reglerna följs. Gästjaktkort gäller även älgjakt förutsatt att gästen kan uppvisa skjutprov enligt gällande regler. Gästjägare erhåller inte del av älgkött. Inbjuden gästjägare med älghund deltar gratis.

Småvilt och viltvård

Avjagning av småvilt sker enligt tabell. Sedan 2013 har viltvårdsområdet inte någon gräns på antal rådjur utan överlåter till respektive jägare att ansvarsfullt jaga dem med god viltvårdsetik för ögonen.

Viltvårdsområdet betalar ut ersättning för rådjursutfodring (viltvård) med max 4000 kr/år men betalar inte för åtel (t.ex. viltåker för älg).

Jaktkort säljs av Johan Lindgren. Viltvårdsområdets konto hos Länsförsäkringar Bank är: 9024.42.393.14

Älgjakt

Anmälan till höstens älgjakt sker genom att jägaren betalar in avgiften senast den 31 juli innevarande år.

Viltvårdsområdet följer älgskötselområdets rekommendationer när det gäller avskjutning, både vad gäller antalet älgar/ha och fördelningen mellan kön, vuxen och kalv.

Vuxenkött delas mellan dem som jagar den aktuella jaktdagen, vuxenfilé delas enligt lista.
För att få del av kött från vuxna älgar gäller jaktdeltagande:
(giltig ledighet kan beviljas av jaktledare)
Dag 1 fredag: Från solens uppgång till dess nedgång.
Lördagar gäller jakt till minst kl. 13 om inte jaktledare beslutar om annat.

Under gemensamma jaktdagar får vuxen älg och kalv fällas hela dagen även sedan majoriteten gått hem för dagen. Detta förutsätter givetvis att jaktledaren är informerad och att inga andra begränsningar gäller.

Utanför gemensamma jaktdagar får endast kalvjakt bedrivas om inte jaktledare beslutat om annat (gäller från första jaktmåndag även om t.ex. gemensam jakt börjar först på fredag). Jakt utanför ditt ordinarie pass, jakt i grupp eller jakt med hund kräver alltid tillstånd av jaktledare, även på fria dagar.

Kalvkött delas alltid i fyra delar till de jägare som står på tur enligt lista. Dessa jägare ombesörjer styckningen inklusive eventuella kostnader. Vid gemensam jakt tillfaller även filéerna ”de fyra” men vid icke gemensam jakt skall ”de fyra” plocka ur filéerna och ge dem till skytten utan kostnad.

Kalvskytt har alltid huvudansvar för att kalven tas ur, hängs upp tillfredsställande och att de fyra lotternas ägare kontaktas så att de kan överta ansvaret för köttet och städningen i slakteriet efteråt.

Älgjaktlaget måste ha tillgång till eftersökshund. Därför är beslutat att hundförare inom jaktlaget får en kvarts älgkalv, förutom ordinarie köttdelning, det år hunden varit resultatgivande. Hundförare meddelar till jaktledaren, som avgör och hanterar frågan, när denne önskar sin del så att det går planera in.

Halvt älgjaktkort. Vill jägare vara med i höstens jakt men i begränsad skala, kan denne köpa älgjaktkort till halva kostnaden. Då står du inte med på den löpande kalvlistan, ej heller vuxenfilélistan. Vid gemensam jakt är det tillåtet att fälla både vuxet djur och kalv enligt gällande direktiv men halvt kort ger aldrig del av kött från vuxet djur. Om jägare med halvt jaktkort själv fäller kalv får denne 1/4, resterande 3/4 delas då ut efter kalvlistan. Fäller samme person fler än en kalv, delas hela det djuret efter kalvlistan. Kalvfilédelning sker lika som vid fullt jaktkort.

Påkörd älg tillfaller jaktlaget. Rådjur tillfaller i första hand markägaren där rådjuret faller, i andra hand den/de jägare som tagit hand om eftersök/avlivning.

Hyran för slakteriet är 2000 kr/år och då ingår slutstädning. Älgjägare håller snyggt omkring sig och det är i första hand älgens skytt som ansvarar för att slaktavfall forslas bort inom rimlig tid.

Bilkörning i samband med styckning (ej jakt och slakt) och andra för viltvårdsområdet viktiga uppdrag under året, är av styrelsen beslutat att ersättas enligt statens skattefria del, för närvarande 18,50 kr/mil.

3 kg älgkött ska varje år gå till Roger Lindgren för jaktstugans markhyra. Avtal är skrivet med muntligt löfte om att fam. Lindgren lovar att våga påminna ifall vi glömmer dem något år.

Övningsskjutning

För deltagande i älgjakt måste från innevarande år uppvisas två godkända skottserier under samma dag. En godkänd serie är två skott på stående och två skott på löpande älg, samtliga inom träffområdet. Det är tillåtet att vid behov använda skjutkäpp.

Sjukdom/förhinder

Den som köper fullt jaktkort och planerar att vara med i jakten men på grund av sjukdom eller annat giltigt förhinder inte kan jaga hel, eller del av de två första jaktdagarna (sådant man omöjligt styr över själv), får full köttlott för dessa dagar. Inga pengar återbetalas. Vuxna köttlotter från därpå följande jaktdagar delas däremot endast ut vid deltagande.


Bäste Jägare

Du som får detta utskickat via mejl får även en protokollskopia från årets jaktstämma. Det finns även att läsa på byns hemsida www.falmark.net.

Jaktkort för Östra Falmarks viltvårdsområde säljs av
Johan Lindgren, Östra Falmark 139
070-670 09 75 / johan@pulverline.se

Du som ska jaga älg betalar in avgiften senast den 31 juli
Det är smidigt för kassören om du betalar in för småvilt och eventuellt gästjaktkort samtidigt som du löser ditt älgjaktkort men det går givetvis bra att lösa det senare också.

Det finns tre sätt att betala ditt/dina jaktkort. I samtliga fall ska du berätta vem du är och lämna ditt mobilnummer och din mejladress (om du har).

 • Sätt in pengarna på bankkonto: 9024.42.393.14 (Länsförsäkringar Bank)
  OBS! Nytt bankkonto från och med 2017.
  Om du i din internetbank har kvar Swedbank som förvald mottagare är det viktigt att du raderar den mottagaren så att du inte av misstag skickar pengar fel.
 • Swish till kassören på 070-670 09 75
 • Kontant till kassören.

Vill du förtydliga din överföring kan du alltid mejla kassören: johan@pulverline.se

Det är inte längre möjligt att betala över bankgiro

Jaktkortet får du skickat till dig som en bild. Denna bild kan du skriva ut eller spara i din mobiltelefon för att kunna visa upp vid behov (gästjaktkort är fortfarande i pappersform).

Årets älgjaktsavgift:                1200 kr
Årets småviltkortsavgift:          150 kr
Gästjakt ett tillfälle:                   100 kr
Gästjakt fem (5) tillfällen:          250 kr

Kom ihåg

 • att meddela eventuella förändringar i adress, mejl och telefon.
  (Detta för att kunna göra allt klart i god tid före älgjakten)
 • att berätta för bekanta som kan tänkas vara intresserade att protokoll och info finns att läsa på falmark.net under fliken Föreningar.

Väl mött till ett nytt jaktår!

Posted in VVO