Östra Falmarks Byaförening

Se även Byaföreningens blogginlägg

Vid en byastämma januari 1993, kom frågan upp vem som hade rösträtt inom Byaman. Det framkom att det endast var skattägare (markägare) som hade rösträtt. Detta tyckte flertalet närvarande inte var riktigt rätt eftersom dagens frågor rörde alla i byn boende, och inte rena markfrågor. En arbetsgrupp tillsattes för att reda ut begreppen. denna grupp tog reda på hur man gjort i andra byar, och redovisade efter ca en månad sina resultat i undersökningen.

Björn Lundmark på Byaföreningens årsmöte 2000. (Foto: Bia Rask)

Vid detta extrainkallade möte togs beslutet att ”Byaman” skulle kvarstå, men endast behandla rena markägarfrågor, såsom fällavgifter, skogsvägar, allmänningar mm. En ny ”Byaförening” bildades, där samtliga i byn boende fick vara med och som skulle behandla frågor om exempelvis badplatsen, plogningen, lekplats och sånt som rörde allas trivsel. Vi arbetar för att skapa en by där vi kan bo och verka, och skapa trivsel och gemenskap åt alla boende. Exempel på frågor som drivits de första åren: En ny och bredare bro över älven (klar 1998), upprustning av badplatsen, organiserat upp städningen av byn, bya-utvecklingsplan, skyltar, utsmyckning, sommar-café, höstmarknad, olika trivselträffar/fester, hemvändardag i samband med andra föreningar och mycket mer.

Styrelse

Ordförande Hjördis Brännström

Kassör Ove Renström

Sekreterare Maria Söderberg

Övriga poster?