Byaföreningens årsmöte 2001

Årsmöte Östra Falmarks Byaförening 010204 kl 18.00

Närvarande: 26 st, varav 2 barn

§ 1 Byaföreningens ordförande Björn Lundmark öppnade årsmötet och hälsade välkommen.

§ 2 Till mötesordförande valdes Björn Lundmark.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Lena Lundmark.

§ 4 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Totte Lundmark och Ulla Paavola.

§ 5 Godkändes mötets utlysning. Alla brevlådor har fått lappar samt anslaget på anslagstavlorna.

§ 6 Astrid Granlund läste upp verksamhetsberättelsen. Styrelsen har haft 5 sammanträden under året. Byaföreningen medverkade vid vårmässan med bl a bildspel, korsord, försäljning av dockor, t-shirts, Babbel och smink. Vårstädning med efterföljande fika genomfördes i maj. 28 juli hade byaföreningen till-sammans med hembygdsföreningen paltfest och musikcafé. Höstmarknad/loppmarknad genomfördes i oktober. Höstmöte hölls 22 oktober, då man diskuterade byautvecklingsplanen och Falmarksdagen 2001. Byaföreningen medverkade vid julklapps-aftonen hos Ateljé Rask. Ny ljusslinga till julgranen är inköpt och monterad.

§ 7 Lena Lundmark läste upp kassarapporten. Vid årets ingång fanns totalt 22 661 kr 45 öre. Årets intäkter (bl a medlemsavgifter, aktiviteter och ränta) har varit 10 254,40 kr. Utgifterna (bl a anslag, administration, aktiviteter och hemsidan) var 21 630,21 kr. Året gav ett underskott på 11 375,81. Behållningen vid årets slut var 11 285,64 kr fördelat på kassa 3 306,- och postgiro 7 979,64 kr. Under året har kontoformen girokapitalkonto upphört och behållningen där fördes över till postgirot. Som tillgångar finns ca 60 bilskyltar och ca 40 t-shirts. Inga skulder, fordringar 150,-. Maria Söderberg läste upp Babbels kassarapport. Vid årets ingång fanns totalt 12 594 kr 85 öre. Intäkter under året (bl a prenumerationer, annonsförsäljning och bidrag) har varit 11 402,83 kr och utgifterna (bl a tryckkostnader, porto, vinster och inköp av en digitalkamera) var 19 379,90 kr. Detta innebär ett underskott för året på 7 977,07 kr. Utgående resultat är 4 617,78 kr fördelat på kassa 296,50 kr och postgiro 4 321,28 kr. Tillgångar i form av frimärken för ca 1 500,- finns. Inga fordringar, skulder på 3 541,- till Tryckeriet och en felinsättning på postgiro. Revisionsberättelsen upplästes av Olle Hägerlind, som tillsammans med Åke Olofsson granskat räkenskaper och verksamhet. Dessa förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Val av revisorer och revisorssuppleant. Valberedningen har inget förslag. Årsmötet föreslog Olle Hägerlind och Åke Olofsson. Dessa två återvaldes. Till suppleant valdes Ulla Paavola.

§ 10 Val av ordförande på 2 år. I tur att avgå Björn Lundmark. Valberedningens förslag är Birgitta Rask. Hon ställer upp under förutsättning att någon vikarierar för henne i Babbel under den tiden. Övriga förslag: Björn Lundmark (som avsagt sig efter 6 år som ordförande). Två förslag finns: 1: Välja Bia till ordförande, sen får styrelsen lösa Babbelvikarien. Utan ordförande ingen Babbel! 2: Välja Bia, ge styrelsen 30 dagar tillsammans med valberedningen och Babbel-redaktionen att hitta en ersättare. I annat fall nytt årsmöte. Efter omröstning beslutas alternativ 2. Bia Rask väljes med ovanstående förbehåll.

§ 11 Val av två stycken ledamöter på två år. I tur att avgå: Astrid Granlund och Lena Lundmark. Valberedningen har en på förslag: Rego Lindberg. Övriga förslag: Hjördis Brännström (ej intresserad), Lena Lundmark, Inga-Britt Å-ström (ej intresserad) och Eva Lindgren (kan tänka sej att bli suppleant) Valdes Rego Lindberg och Lena Lundmark.

§ 12 Val av 2 st suppleanter för 1 år. I tur att avgå: Hjördis Brännström och Rego Lind-berg. Valberedningens förslag: Hjördis Brännström och Eva Lindgren. Dessa valdes.

§ 13 Val av valberedning. Valberedningens förslag: de avgående styrelseledamöterna. Valdes Björn Lundmark, Astrid Granlund, samt Ulla Paavola med Astrid som sammankallande.

§ 14 Val av festkommitté. Beslutades att inte välja någon festkommitté i år, på grund av Falmarksdagen som kommer att bli det stora evenemanget i år. Om det ska ordnas något annat, löser vi det ändå.

§ 15 Motioner. 6 motioner har inkommit, varav 3 behandlar samma sak, närmare bestämt grusvägen förbi bönhuset – slingan Vägen från sågen (kommunala vägen) är dålig. Två önskemål finns: att köpa in en riktig traktordragen vägsladd och att trycka på kommunen att de ska sköta den bättre. Beslutas att styrelsen bearbetar kommunen, för att få reda på hur man bör göra för att vägen ska bli bättre. Hänvisningsskyltar Ö Falmark vid Burträskvägen och E4:an Bureå. Kommunen sätter inte upp skyltar mer än till byar där det finns en stor korsväg enligt tidigare samtal. Det finns bokstäver och blå skylt för att kunna tillverka egen skylt och sätta upp. Men den blir snart nertagen igen. Vi borde kunna hävda att folk tar fel på Gamla och Östra. Kanske kan vi få tillstånd att sätta upp skyltar om vi bekostar dem själva. Beslutas att köra ett nytt race med kommunen. Skyltar med ”Välkommen till” och ”välkommen åter” är under tillverkning och ska sättas upp i sommar. Babbel-bidrag. Anslag söks om 1 800,- för år 2001 för tryckkostnader för byborna. Beslutas. Varför kan vi inte betala för Babbel? undrar en bybo. Diskussion vidtog. Beslutades att från och med i år ta 60,-/år för bybor. Inbetalningskort och meddelande bifogas kommande Babbelnummer.

§ 16 Medlemsavgifter. Styrelsens förslag: Oförändrat. Beslutades att medlemsavgifterna för år 2001 ska vara oförändrade, 50,- för vuxna och 10,- för barn mellan 10 och 18 år.

§ 17 Kaffe och bulle serverades.

§ 18 Kommittérapporter. Bia Rask rapporterade från Babbel. Tidningen fortsätter att komma ut med 6 nummer per år. Idag finns ca 80 prenumeranter förutom byborna. Babbelkommittén ansöker om ett bidrag på 1 800,- för att täcka kostnaderna för bybor och sommarstugeägare som är medlemmar i byaföreningen. Detta beslutas. Kassören får i uppdrag att verkställa detta. En digitalkamera är inköpt i januari. Under föregående år söktes inga bidrag från föreningarna i byn förutom byaföreningen. Tidningen började också skickas ut med A-porto utan att prenumerationsavgiften höjts. Hjördis Brännström rapporterade från Badplatskommittén. Bryggor har lagts ut och tagits upp igen. Man har lagt ut telefonstolpar på stranden, som ska fyllas med matjord och sedan sås in, men på grund av det blöta vädret har jord ej kunnat hämtas. Efterfrågades om någon annan har matjord att skänka. Undrades vem som ska göra klart grillstugan. Den ägs av Fiskevårdsförenngen så vitt vi vet. Det bör talas med Stefan Falkman och kolla vem som ska göra färdig den. Badplatskommittén består av Kurt Brännström (sammankallande), Tage Sjöberg, Martin Lindgren och Åke Olofsson. Hemsidan. Bia Rask berättade att någon har lagt in reklam i gästboken. Hon kan inte ta bort det utan att förstöra hela gästboken, men hon jobbar på det. Företagarna i byn sponsrar hemsidan, och det finns sponsorer för ett par år till.

§ 19 Utvecklingsplan – grupper. Frågan togs upp på höstmötet men bordlades för vidare diskussion i dag. Björn informerade om ett EU-projekt som ska drivas av kommunen där byar kan få hjälp att driva små projekt. Det är ett 3-årsprojekt och beslut fattas den 28 februari. Björn håller oss informerade om detta. 10 guppyer bildades, men av dessa ströks ett antal: Kretsloppstänkande, odling. Gamla vägar har Hembygdsföreningen påbörjat och får fortsätta. Gemen-samhetslokal byggs just nu av ÖFIF. Dagis – fritids. Undersökning är gjord av ÖFIF och presenteras på deras årsmöte. Frågan finns kvar. Öppna landskap, gång- o cykelväg, bygglov – bullermatta, badplats och trivselgrupp bör finnas kvar. Styrelsen fortsätter arbetet med detta.

§ 20 Paraplyorganisation. Ett exempel lades fram. En förening med en styrelse och undersektioner med egen styrelse och ekonomi. 3 – 4 i sektionsstyrelsen, två av dessa sitter i paraplystyrelsen. Ett årsmöte. Fördel: Det behövs färre människor till styrelsearbetet, det blir färre årsmöten. Specifika bidrag söks av varje sektion. Förslag: Ta fram en organisationsplan på papper och förslag till stadgar. Skickas på remiss till övriga föreningar under ett år och kalla sedan till stormöte. Beslutades.

§ 21 Bia Rask och Maria Söderberg rapporterade om arbetsgruppens arbete inför Falmarksdagen. Den går av stapeln lördagen den 7/7 2001 klockan 12.00 på hockeyplanen, alternativt bönhuset/byastugan. Klockan 19.00 grillfest på stranden. Medtag mat och dryck. Övrigt: Muséet, utställning av föreningar, företagare och konstnärer, bildspel, vedeldad matvagn med palt och korv, hamburgare, fika godis, fiskdamm, lotterier, loppmarknad, lekar. Den 18/2 klockan 18.00 ny planeringsträff. Alla välkomna. Gruppen har gjort ett bra jobb!

§ 22 Övriga frågor Vi har fått förfrågan om att delta i vårmässan helgen andra veckan i maj. Önskemål från bl a Hembygdsföreningen att medverka och sälja böcker. Uppdrogs år nya styrelsen att verkställa. Skyltar och t-hirts finns fortfarande till salu hos Lena Lundmark för 75,-/st. Bia Rask vill inte ha ansvar för klippboken längre, bland annat på grund av att hon inte har någon tidning. Maria Söderberg får ensam förtroendet. Mikael Söderberg har hört att asfaltvägen genom byn ska rustas ordentligt i sommar. Om den rustas, kan vi glömma att vägen dras om utanför byn. Kommunfolket tror att Östra Falmarks-borna stöttar Örvikenprojektet. Vägkommittén har skickat skrivelser ända upp till länsstyrelsen. Enda möjligheten är toligen att rida på miljöaspekten. Vad vill byborna egentligen? Två alternativ finns: 1) förbifart till bron, gång- och cykelbana till skolan. 2) Upprustning av befintlig väg, cykel- och gångbana genom hela byn. Beslutades att kalla till ett vägmöte tisdag den 13/2 klockan 19.30 för att ta ett beslut på vad vi vill innan vi tar hit kommunen. David fixar karta, Lena skriver lappar, Eva delar ut.

§ 23 Den avgående ordförande Björn Lundmark efter 6 år med en blombukett innan han avslutade mötet klockan 20.30

Östra Falmark 010204

Björn Lundmark, ordförande

Justeras: Totte Lundmark Ulla Paavola