Hembygdsföreningens årsmöte 2001

Årsmöte Östra Falmarks Hembygdsförening 010211 kl 18.00
Närvarande: 12 st

§ 1 Hembygdsföreningens ordförande Tage Markström öppnade årsmötet och hälsade välkommen.

§ 2 Till mötesordförande valdes Tage Markström.

§ 3 Till mötessekreterare valdes Lena Lundmark.

§ 4 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Sigrid och Rune Marklund.

§ 5 Godkändes mötets utlysning. Årsmötet är anslaget på anslagstavlorna. Det kunde dock ha annonserats i Babbel, ansåg mötet.

§ 6 Tage Markström läste upp verksamhetsberättelsen. Under året har gräset slagits och det har städats runt logen. Det var tänkt att dörrfoder och vindskivor skulle ha målats, men det gick inte på grund av allt regnande. Studiecirkelns arbete med byaboken avslutades i våras. Boken trycktes i maj och juni, och den första leveransen böcker kom till midsommar. Slutleveransen kom i mitten av augusti och därefter slutbetalades boken. En paltfest till förmån för boken hölls i mars. I juni anordnades en utflykt till Varuträskgruvan och Bolidens gruvmuseum. I juli hölls en strandfest med palt och musikcafé tillsammans med andra föreningar. I november hölls en träff i bönhuset där Stig-Henrik Viklund från muséet och släktforskaren Ulf Lundström medverkade.

§ 7 Ulla Paavola läste upp kassarapporten. Vid årets ingång fanns totalt 44 439,40 kr i kassan. Årets intäkter (bl a medlemsavgifter, föreningsbidrag, bidrag från fonder till boken, försäljning av boken och diverse aktiviteter) har varit 83 174,50 kr. Utgifterna (bl a kostnader för boken, kostnader för möten, tryckning av boken, försäkring och kostnader för aktiviteter) var 111150,50 kr. Året gav ett underskott på 28 848,-. Behållningen vid årets slut var 16 266,92 kr. Som tillgångar finns ca 400 byaböcker En diskussion angående försäkringen på logen uppkom. Det ansågs att försäkringen bör uppdateras till ett värde av ca 350 000,- istället för som idag ca 100 000,-. Styrelsen får i uppdrag att utföra detta. Det mesta som finns på logen är dokumenterat med fotografier. Även det nytillkomna ska dokumenteras. Fotoalbumet förvaras i bönhuset. Revisionsberättelsen upplästes av Ulla Paavola. Revisorerna Ola och Vanja Granlund har granskat räkenskaper och verksamhet. Dessa förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Val av revisorer och revisorssuppleant. Valberedningens förslag återval av Ola och Vanja Granlund. Dessa återvaldes. Till suppleant valdes Lena Lundmark enligt mötets förslag.

§ 10 Val av tre stycken ledamöter på två år. I tur att avgå: Odler Vikström, Ulla Paavola och Mikael Söderberg. Valberedningens förslag: Återval av Odler Vikström och Ulla Paavola, nyval Stefan Falkman. Dessa valdes.

§ 11 Val av 2 st suppleanter för 1 år. Valberedningens förslag: Dan Lindgren och Sonia Falkman. Dessa valdes.

§ 12 Val av valberedning. Valberedningens förslag: omval av Jan-Erik Forsman och Folke Lindgren. Dessa valdes.

§ 13 Val av festkommitté. Förslag från mötet att styrelsen ska vara festkommitté. Beslutades dock att återvälja Sigrid Marklund, Gunvor Forsman, Ulla Paavola och Sonia Falkman.

§ 14 Skyltar vid Morits grav m fl ställen. Ulla har varit i kontakt med muséet. Den som kan detta med skyltar är sjuk. Minnesplatser har speciella skyltar som muséet borde kunna hjälpa oss att ta fram samt kostnader för dessa. Bodan har gjort en guide med bilder och karta över minnesmärken. Kostnaden blev ca 8 000,- för 200 exemplar. Vi har vår hemsida och den är gratis. Skyltar går även att göra av trä. Man kan söka bidrag för detta från fornminnesfonden (muséet). Målning av vindskivor och dörrfoder på logen gick inte att göra i somras på grund av regnet. Nytt försök i år. Medlemsmatrikel önskades av styrelsen. Ulla har tagit fram en. Babbel ansöker om 500,- i bidrag. Beviljades. Ulla vill ha en faktura som underlag. Falmarksdagen. Planeringsmöte den 18/2. Festkommittén bör närvara. (Även alla andra är välkomna.) Det ska undersökas om spånhyveln går att köra på Falmarksdagen. Många har aldrig sett den i funktion. Folk som kan hantera den: Folke Lindgren, Odler Vikström, Jan-Erik Forsman, Stefan Falkman och Rune Marklund. Motorn som finns idag går lite för fort, sliter hårt på hyveln.

§ 15 Övriga frågor. Det bör knäppas kort, samt göra en karta över attraktioner för att lägga ut på hemsidan. Prata med Bia Rask om att fotografera med digitalkameran. En inventering bland byborna om vad som finns kvar av gamla saker i gårdarna, typ smidesstäd, bälg mm. Ett förslag att bjuda in byns gamla framkom. Bjuda in dem på kaffekalas, ordna hämtning för att få ta del av deras minnen innan det är för sent. Stefan tar på sig att arrangera detta. Paraplyorganisation, ett förslag från byaföreningen, diskuterades för och emot. Oro finns för att det Hembygdsföreningen står för ska försvinna. Även problem med bidragsansökningar. Detta behöver inte beslutas idag, eftersom det kommer på remiss från byaföreningen. Marknadsföring av föreningen mera aktivt via hemsidan och Babbel bör göras. Byaboken ska säljas på Falmarksdagen, Vårmässan, Kyrkhelgen och genom Babbel. Vi kan även byta böcker med andra byar. Idag har vi 7 andra byaböcker. Boken om Delliknäs säljes av Sonia och Stefan till Hembygdsföreningen för 200,-. Beslutades. 3:e helgen i juli är det en utflykt dit. Festkommittén får ansvaret att i så fall arrangera.

§ 16 Årsmötet avslutades klockan 19.30 med kaffe och semla.

Östra Falmark 010211
Tage Markström, ordförande
Justeras: Sigrid Marklund Rune Marklund